About

OFFICE BEARERS

OFFICE BEARERS

PRESIDENT

1.       Shri Mahantesh S. Koujalgi


VICE-PRESIDENT
           1.       Shri Basavaraj S. Tatawati

MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT

1.       Dr.Prabhakar B. Kore -Chairman

2.       Shri Shankaranna I. Munavalli - Member 

3.   Dr Virupaxi S. Sadhanavar  - Member 

4.       Shri Shrishailappa C. Metgud   - Member 

5.       Shri Y.S. Patil - Member 

6.       Shri Mahantesh M. Kavatagimath - Member 

7.       Shri Anil V. Patted  - Member 

8.   Shri Jayanand M. Munavalli - Member 

9.       Shri Basavaraj R. Patil - Member 

10.    Dr Vishwanath I. Patil - Member 

11.       Shri Amit P. Kore - Member 

12.       Shri Praveen A. Bagewadi - Member 


NOMINATED LIFE MEMBERS 

1.       Dr. Preeti K. Doddwad 

2.       Dr. Sudha A. Raddi

3.        Shri Shivanand D. Shiragave


SECRETARY

1.       Dr. B.G. Desai 


JOINT SECRETARIES
           1.       Dr. Sunil S. Jalalpure 

2.       Dr. Prakash R. Kadakol